sajjad.amirian

‎ســـجّاد اميـــرياטּ 📝 كمے ترانہ سُرا 📸 كمے عكاس 🎨 كمے نقاش ▫️ 🔲 ▫️ ‏اينجا دفترچہ خاطراتِ روزمرّگےهاے من است سپاس كہ صميمانه و بے منت ورقم مے زنيد☻
549 posts
9,861 followers
2,948 following
«شاهزاده»
مثـــــل ِ يہ شــــاهـزاده زيبــايے
خنده هات مـال ِ عـهد ِ قاجــاره
بہ رضا خاטּ عجــيب حق مے دم
ڪہ حـــجاب از ســـر ِ تو برداره
-
لب ِ تو مــارْش ِخوטּ و خونريزے
واســـہ تو فـــتح و غـارت آسونہ
قلب ِ من مثل ِ نقشـــہ ے ايراטּ
ڪہ يہ گــُربہ م ازش نمے مونہ!
+
آهــــاے شــاهــزاده ے قـــجرے
اين چــشا رو براے پيشــــڪِشے
مثـل ِ«درياے نـــور» ڪن و برو
-
يا بہ رســــــم ِآغـا محـمّــد خـاטּ
بعــد فتــح ِ تمـــــامے ِ وطـــــنم
اين عَوامـــــے رو ڪور كن و برو
+
عشق يعــنے بہ غـصّــہ تن دادטּ
عشـــــق يعــنے قبــول ِ استبداد
من يہ مَشروطہ خواه بـودم ڪہ
با تو مَشــروطہ از ســــرم اُفتــاد
-
عشـق يہ بـــازے ِ دوســر ســوزه
جوטּ ِ ســـــالم مــحالہ دَر ببـرے
اگــــہ ترديـــد دارے عاشــــقـتم
دعوتم ڪن بہ قهوه ے ِقَجَرے!
-
من يہ تاريخہ عاشـقت هســـتم
زخم ِ صـــد جنــگو رو تنـم دارم
مثل ِحمّـام ِفيــن شده چشــمام
اگہ خــــــوטּ جاے اشڪ ميبارم
+
آهــــاے شــاهــزاده ے قـــجرے
اين چــشا رو براے پيشــــڪشے
مثـل ِ«درياے نـــور» ڪن و برو
-
يا بہ رســــــم ِآغـا محـمّــد خـاטּ
بعــد ِفتــح ِ تمـــــامے ِ وطـــــنم
اين عَوامـــــے رو ڪـور كن و برو
_
#سجّادامیریاטּ


#شازده_قجری #تاریخ_عشق #عواميّت
#ترانه #شعر #عاشقانه

نقد و نظرتون خوشحالم میکنه:)

comment 20 star 127 3 weeks ago
تـــــو بــایــد مے رفـــتے تا بــاور کنم
کہ تمـــــــوم ِآدمــــــــا بـــد نیستن!
غــــــم ِ تو جـــورے بـــزرگم کنہ کہ
حـــــس کنم بعضــے غما بد نیستن..
-
تو بایـــــد مے رفتے تا حــــــالیم بشہ
بعضــــیا رو میشہ توو دل خـــاک کرد
مے شہ گاهــــے عَمداً آلزایــمر گرفت
مے شہ ذِهــــنو از یہ چــیزا پاک کرد..
.....
من نذاشتم «عشق» تحـقیرم کنہ
من نذاشتم «خاطــــره» پیرم کنہ
چــوטּ میدونستم زمان رفـــوگره!!
خودمـــــــو دادم کہ تعمــیرم کنہ
.....
تو باید مے رفـــتے تا مجــــــبور شـــم
یاد بــــگیرم خــــــــودمو یــــادم نره..
فــِک مے کـردے بــے تو مےمیرم ولے
این مـــن ِ بــعد از تو حــــالش بهتره!
-
تو باید مے رفـــتے تا عـــــــاشق بشم
اوטּ خــــــودے کہ گم شد و پیدا کنم
بدونم «عشق» چیہ ، «عادت» چیہ
عشــــــقو از وابســــتگے جُــــدا کنم..
#سجّاداميرياטּ


#من_بعد_از_تو_يعنى #خــــرابه_بعد_تعمير
#شخصى_نوشت #ايمان_به_اعجاز_زمان #سالمرگ

comment 19 star 143 3 weeks ago

.
.
.
بین ِشـــــــهرا شــهر ِباروטּ
بيــــن ِرودا رود ِكــــــــاروטּ
بين ِكــــــوها بيـــــــستونم
تــــوو درختا بيــــد ِمجنوטּ
-
واســــہ پايـــْـتخت بـــودטּ
خود ِعــــــشق آباده قلبم!
توو غُـل و زنجــير ِعشقت
تــــــا ابـــــــــد آزاده قلبم..
-
اگہ مے شد جــــاده باشم
جــــاده چالوس ، انتخابم
توو كــــتابـا "مــــن ِاو" و
بين ِفيلما "رگ ِخواب" ام
-
من هـــموטּ خــيابونم كہ
مُنتهے ميشہ بہ خـونہ ت
همـــــوטּ آهـــــنگ ِمُلايـم
توے ِخلـــوت ِشبـــونہ ت
-
بذار از عشـــــق ِ من و تو
عالــــــم و آدم خـــبر شن
اگہ باز دريا دلت خواست
بگو تا اشــكام "خزر" شن
-
همہ جــا با تو رُمــــانتيك
همہ چـــے با تو قشـــنگہ
حتــے وقتے پيشـــمے هم
اين دل ِ ديــــــوونہ تــنگہ
-
#سجّاداميرياטּ
.
.
.
#دلترانه
#عاشقيّت

comment 0 star 108 4 weeks ago

.
.
.
با رفتنت من مـ ـوندم و پـ ـــنجره
من مـــوندم و خَـ ـروارهــا خاطره
-
وقتى كہ قلبت مـــ ــنو از يــاد بُرد
تمـــوم ِ رويـــ ـــاے ِمـنو بـــاد بُرد..
-
ديـــواراے ِخونہ "قفـس" شد برام
مـــعنے ِزنـ ـدگے عـــوض شد برام..
-
رفتــ ــم كہ دريـــ ـــا منو آروم كنه
شايد هـ ـــواے شَرجى جادوم كنه
-
اما تا اشــكام راهــ ـے ِ گــــونہ شد
اين دريا هم مـُـوجے و ديوونہ شد
-
دريــا ، بـ ِــرَقص و منو از پــــا درآر
اين دل ِ صـ ـاب مُرده رو از جا درآر
-
#سجّاداميرياטּ
.
.
.
#دلترانه #درياى_ديوونه #زِلّ_تابستون
#شرجى #غرقه

comment 0 star 129 last month

.
.
.
عاشــقے قصّہ ے در بندے و دل آشوبے سـت
عشــــق را در نــظرت حادثـــــہ اے بــكر نكن
مثل ِمـُرغے كہ دلـش را به قفس داد و نـرفت
به دُرســــت و غــــلط ِ رابــــطہ ها فـكر نكن..
#سجّاد_اميريان
.
.
.
.
#در_بند #آدماى_قفسى #مرغ_شيدا

comment 12 star 124 last month

.
.
.
.
یہ قایــــق باشہ و مــن باشم و بــاد ِموافق
بـــــراے ِرفتـنم نیــــازے بہ پـــــــارو ندارم
یہ وقتا آخر ِقصّـــہ مثہ يہ جُـــملہ "تلخہ"
يه وقتا اون يكى رو داره و "#من_او_ندارم"
_
بايد خاكســــتر ِاين عشقو توو دريا بريزم..
خودم رو ذرّه ذرّه واســــــہ ماهيــها بريزم..
#سـجّاد_اميرياטּ
.
.
.
#دریای_دیوونه #جنوب
#مُنقلب
#لاجوردی

comment 12 star 142 last month

🌸
.
.
.
تـــــــــو پـاے ِدرد و دل من نشستے
هرچـــے كه بود و نبــش ِقبـر كردے
براے تو چــ ــــقدر بُــــــــغض كردم
براے من چقــ ــــدر صبـــــر كردے..
-
تو موندے حــتے وقتيــــــكہ دلم رو
دادم بہ آدمـــــ ـــاے ِاشتباهــــــے..
بهــم كمك كردے قــــــــوے بمونم!
بهم پناه دادے توو بے پناهـــــــے..
-
من كـــ ــور بودم كہ تــــو رو نديدم
كہ عاشـــقے رو از چشات نخوندم!
همــــش از آدمــــ ـــاے ديگہ گفتم
همــــش با حرفام دلــتو شكوندم..
-
من كــــ ــور بودم كہ تــو رو نديدم
تــــو رو نفهميدم..ازت گذشـــــتم!
پشت ِسرم يہ ســـــ ـــايہ بودے امّا
دنبال ِ“عشق”يہ جاے ديگہ گشتم!
-
بہ جز تو كے ميتونہ از ســ ـــكوتم
دليل ِ حــــ ـــال ِ بَدَمو بفـــهمہ؟!
بگو كـــے ميتونہ بہ خوبـــــے ِ تو
اين اشــكاے ِ مُمْتَـــدَمو بفهمہ..
-
من هيچكسـ ـو شبيہ ِ تو نديدم..
كہ اينقد عشقش بے دريغ باشہ!
چشماشو رو حس ِ خودش ببنده
كہ قبل ِ هرچيزے "رفيق" باشہ !
-
شــايد واسہ اين حـــرفا ديره امّا
تــــو ميتونے فرصت ِ آخرم شے..
وقتے بہ عاشـــ ــقے بے اعتقادم:
اينقد نـــگام كــنے..كہ باورم شے!
-
ترانه سرا:سجاداميريان
-
.
.
.
ترانه اى تازه..
بعد از مدتها..
^_^
.
.
#به_وقت_ترانه #صورتى_ملايم #رنگِ_دوست_داشتن
#تابستانِ_فراموشی

comment 11 star 161 July 2018

🎨
هانا براى من فراتر از يه كاراكتر توى يه سرياله.. تاثيرش روى من و زندگيم اونقدر بوده كه فكر ميكنم از بعد ديدنش ديگه خود سابقم نيستم.تمام سعيم توى اين نقاشى اين بوده كه اندوه رو توى صورت و چشماش به تصوير بكشم ..اين كه موفق شدم يا نه رو شما مشخص ميكنين.
.
.
.
پرتره هانا بيكر (كترين لنگفورد)
كار شده روى مقواى اشتنباخ a4 . با تركيبي از مداد رنگيهاى پلي كروم و كلاسيك فابركستل و پاستل گچى.
.
.
.
and finally!! it is my beloved #hannahbaker ‘s portrait , done by polychromous colored pencils on esteinbach paper. hope you enjoy it and mention her original account in comments for support! thank u guys..
@katherinelangford ❤️😍
.
.
#hannah_baker #13reasonswhy #13reasonswhyart
#katherinelangford
#art #drawing #artist #portrait #photo
#artistsoninstagram
#drawings #selftaught #testoftalent

comment 46 star 195 June 2018

🐾
كمى تمرين عكاسى..
.
.
.
#mood #photography #cat #catsofinstagram
#catlover
#cats

comment 0 star 278 May 2018

Finally! my brand new drawing of beautiful @gigihadid , done by colored pencils on fabriano paper! .
.
.
@persian_art_sharing
پرتره جيجى حديد
بالاخره تمومش كردم..
تقريبا دو ماه طلسم شده بود.
نظر فراموش نشه ^_^
.
.
.
#جيجي #جيجي_حديد #مدل #نقاشي #طراحي #مدادرنگى #اسكيس #چهره #پرتره #drawing #coloredpencils #draw #portrait #painting #art #artist #artfeature#artglobal #artistsoninstagram #artistsoninstagra #gigihadid #zaynmalik #testoftalent #zayn#yolandahadid #bellahadid

comment 27 star 219 May 2018

✖️
مثل ِ آخرين صفحه ى يك رُمان كه ميترسى بخوانى اش..
_
مثل ِ نقطه چين ِ آخر ِ يك شعر ِ عاشقانه كه سنگينى بُغض ِ فروخورده اى را به دوش ميكشد..
_
مثل ِ بُهت ِ بجامانده از پلان ِ آخر ِ يك فيلم كه روى صندلى ميخكوبت ميكند و تيتراژى كه بى موقع بالا ميرود..
_
مثل آخرين قطره هاى موهيتويى كه عليرغم تلاشهاى بسيار ، هميشه ته ِ ليوان ميماند..
_
مثل ِ آخرين پيام ِ يك دوست قبل از مرگ..و انتظار بيهوده براى آنلاين شدن ِ دوباره اش قبل از خواب..
_
مثل ِ قدم هاى باقى مانده تا خانه و تصوير ِدردناك آخرين نخ ِ سيگار در پاكت..
_
مثل ايستگاه ِ كذايى مترو و فشار دادن ِغريزى دستهايش قبل از رفتن..
_
مثل ِ اشتياق ِ فناپذير ِ يك ترانه نويس جوان براى شنيدن ِ قطعات ِ منتشر نشده اش ، درست يك لحظه قبل از تصادف..
_
مثل ِ انداختن ِ اسپرى ِ سالبوتامول در جوى و توصيه ى احمقانه به قفسه ى سينه ام براى تحمّل نكردن ِ درد..
_
مثل اضمحلال ِروياهاى كودكانه در مرگ نابهنگام جوجه رنگى ها..
_
مثل ميل ِعجيب به پوسيدگى در آخرين عكس پدربزرگ..
_
مثل ِ بند آمدن باران درست قبل از آمدن يار..
_
مثل رسيدن از "تنهايى" به " تن ها" و جستجوى عاجزانه ى محبّت در رُخسارهاى غريبه و اصطكاك مسمومانه ى لبهامان كه براى بازگوى هرچيزى تكان ميخورند غير از عشق..
:
نگاه ميكنم
به تمام شدنم.
-
#سجاد_اميريان -
.
.
#تمام_شدگى #اندوه #ميرا
#خالى #13reasonswhy #corpse

comment 0 star 225 May 2018

-
قبل از تو خيـــلے گوشـــه گيـر بودم
هيچ آدمــــــــے با من رفيق نمےشد
تو ديــــــر گفتے عاشــــــقے ، وگرنہ
احســـــاس ِمن اِنقد عميق نمےشد
-
از روے بے تَجــــــرُبگے همــــــيشہ
توجــہ ِســــــــاده تو عشــــق ديدم
تو ديــــر گفتے عاشـــــــقے ، وگرنہ
قطعا بہ اين روزا نمےرسيـــــــدم...
-
حــــــــرفاے ِتو دروغ بود و جذّاب
بہ خــــــــــاطر تو زود باور شدم...
من عاشـــــــــقت بودم! عزيز دلم
امـا بــــرات مـــــــثل ِ برادر شدم!
-
حرف بزن ، از اون بگــو ، ذوق كن
صداتــو گوش ميكنم ، حرفاتو نہ!
اگه يــــــكے اومـــــد توى زندگيم
دستامو بِش ميدم ولى ، جاتو نہ!
-
جــــــــدے نگير و زندگيــــتو بكن
اينجورے كہ ميخندے حظ ميكنم
بـــــــراے اينكه ســـــر راهت نيام
رامـــو نہ ! دنــيامو عوض ميكنم!
-
وقتـــے دلت رفتہ خودت هم برو
اينقد ديگہ رفتنتو كِـــــــــش نده
كافــــــہ كہ رفتين سر ِميزم نشين
همون هميشــــگے سفارش نده..
-
#سجاد_اميريان .
.
.
#همون_هميشگى #كافه_كومه #عميق

comment 0 star 264 April 2018